آلبرت انیشتین

    از لباس کهنه ات شرمنده نباش از افکار کهنه ات شرمنده باش.