آنتونی رابینز

    اگر آدمی ترسو، بی حوصله، افسرده یا عصبی باشید، هرگز قادر نخواهید بود به موفقیت دست پیدا کنید.