استر هیکس

    وقتی تضادی باعث تولد یک خواسته جدید می‌شود اون خواسته قدرت فرا خوانی دارد.