امیل زولا

    بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند .