ایلان ماسک

    مدرسه رفتن را با یاد گرفتن اشتباه نگیرید! من به هاروارد نرفته ام اما تمام کسانی که زیر دستم کار میکنند رفته اند!