بتهوون

    اگر میخواهی خوشبخت باشی، برای خوشبختی دیگران بکوش، زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد.