برایان تریسی

    اگر افراد موفق هم تاثیر گذارند و هم کارآمد، به خاطر این است که هم کارهای درست را انجام می‌دهند و هم کارهایشان را به درستی انجام میدهند.