بودا

    اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی است.