توماس ادیسون

    آنان که از زندگی پیروز و کامیاب شده اند اول از نظر فکری و روحی پیروز و کامیاب بوده اند.