جبران خلیل جبران

    آنکه به چیزهای خُرد و دم دست می‌نگرد، نگریستن به چیزهای بزرگ و دور دست را دشوار می یابد.