جک کنفیلد

    اگر می خواهید در آفرینش زندگی رویایی تان کامروا باشید،باید باور کنید که توانایی و شایستگی دارید آن را بیافرینید.