دارن هاردی

    بیشتر انسان ها سوار بر عادت ها و باورهای غلطشان به جلو می‌رود بدون آنکه بدانند هدفشان کجاست.