راندا برن

    قانون جذب همان غول چراغ جادویی است که تمام خواسته های شما را برآورده می کند.