زیگ زیگلار

    اساس و زیربنای موفقیت شش چیز است: درستی،صداقت، منش، ایمان، عشق و وفاداری.