شوپنهاور

    اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم روزی می رسد که بدترین گناهان هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شویم.