فلورانس اسکاولشین

    اگر تنگدستی را به ذهن خود وارد کنید آن را جذب می کنید و اگر به بی عدالتی بیندیشید، بی عدالتی بیشتری را به سوی خود می کشاند.