لوئیز هی

    اینکه در هر کدام بخش زندگی احساس فقر و یا ثروت می کنید دقیقا نشان دهنده نگرش شما در مواجهه با همان موضوع است.