ماری کوری

    زندگی برای هیچ کس آسان نیست اما که چه؟ باید پشتکار و از همه اعتماد به نفس داشته باشیم،باید باور کنیم که هر یک برای انجام کاری استعداد داریم و آن کار باید انجام شود.