محسن بهاردوست

    یک عمر روی سر مردم را اصلاح کردم و به این نتیجه رسیدم که داخل سر مردم هم نیاز به اصلاح دارد.