مهاتما گاندی

    اگر قول دهید که دو سال با من متعهد باشید من قول می دهم در عرض دو ماه برای شما استقلال به دست آورم.