موریس راول

    موفق کسی است که اگر دیگری هم مراقب او نباشد، در اعمال و در رفتار و در کار خود دقت کند.