وارن بافت

    همیشه می دانستم که می خواهم ثروتمند باشم و حتی یک لحظه هم به این خواسته خود شک نکردم.