ویلیام جیمز

    اگر انتظار بدترین ها را داشته باشید از مغز قدرت دافعه ای رها می‌کنید که سبب می شود بهترین ها از شما بگریزد حیرت انگیز است.