وین دایر

    آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه موفقیت برساند از کار افتاده است و شما ناگزیرید که از پله پله موفقیت بالا بروید.