ٱرد بزرگ

    آنکه درست سخن نمی گوید، داناترین هم که باشد، باز از دیدگاه همگان بی سواد است.