کاترین پاندر

    اگر به انسانها عشق نمی ورزید و اعتماد ندارید به خدا نیز نمی توانید عشق ورزید و اعتماد کنید.