گوته

    آنچه را که می توانی یا می اندیشی که میتوانی آغاز کن ! در جسارت، نبوغ، قدرت و سِحر و جادوی نهفته است.