مشاهیر

    لیست کامل

    اینکه مردم فکر می‌کنند بدون پول می‌توانند خوشبخت باشند نوعی افاده معنوی است .

    تنها چیزی که می‌خواهم این است که یک شانس داشته باشم تا اثبات کنم پول نمی‌تواند مرا خوشب…

    خوشبختی در داشتن مقدار زیاد پول نیست؛ بلکه خوشبختی در لذت موفقیت نهفته است، در هیجان یک…