مشاهیر

    من دوست دارم مثل یک فقیر با یک عالمه پول زندگی کنم.