مشاهیر

    لیست کامل

    وقتی صحبت از مقدار زیادی پول است، بهتر است به هیچکس اعتماد نکنید.

    اینکه مردم فکر می‌کنند بدون پول می‌توانند خوشبخت باشند نوعی افاده معنوی است .

    تنها چیزی که می‌خواهم این است که یک شانس داشته باشم تا اثبات کنم پول نمی‌تواند مرا خوشب…