بایگانی برچسب: انواع باورها

باور چیست؟

باور چیست؟ بهار باور

باور یا اعتقاد، وضعیتی در ذهن است که با وجود آن، فرد فکر می‌کند که چیزی درست است، بدون توجه به ابنکه آیا شواهد تجربی‌ای وجود دارد یا نه، که با قطعیتی که بر حقایق مسلم دیگری مبتنی باشد، ثابت کند که آن چیز درست است. یکی دیگر از راه‌های تعریف باور، آن را به مثابه بازنمایی ذهنی‏ از یک نگرش مثبت جهت‌گیری‌دار به سمت محتمل دانستن حقیقی […]